مأموریت


به عنوان عضوی از گروه زپتر، ماموریت ما توسعه
محصولات ابداعی با کیفیت بالا به منظور تقویت سلامت
و تندرستی و ارتقا کیفیت زندگی است.

مأموریت